ECONOMIA BLAVA

El creixement o economia blava és una estratègia a llarg termini de suport al creixement sostenible dels sectors marí i marítim.

REPRESENTA

5,4 milions de llocs de treball

500.000 milions d’euros a l’any
REPTES MARÍTIMS

A la societat es presenten situacions i/o oportunitats actuals susceptibles de ser afrontades mitjançant la recerca en l’àmbit marítim. Es per això que neixen els 7 reptes marítims, com a una eina de dinamització de la xarxa.

VALORITZACIÓ DE RECURSOS MARINS


Valorització en indústries d'alt valor afegit i reaprofitament/tractament de residus marins amb una perspectiva d'economia circular i sostenibilitat.

Salut humana i Oceans

Aquest repte consta de dos subreptes:
- Producte marí i salut humana on es tracten temes com la zoonosis, patologies, contaminats.
- Ecosistemes marins i salut humana.

Maritime Hazards


Repte Marítim que pretén donar resposta des d’un punt de vista tecnològic i social al esdeveniments naturals catastròfics

GESTIÓ DE L'ESPAI MARITIM TERRESTRE

Engloba tots aquells subreptes que tinguin com a objectiu la millora de la governança i gestió de l'espai marítim-terrestre tenint en compte el temes tecnològics i socials.

Polítiques públiques en Economia Blava


Avaluació dels impactes que els diversos fons produeixen a Catalunya en la millora dels sectors i subsectors de l'economia blava.

Plastic marine litter


Aquest repte dona lloc a diferents subreptes en diferents vessants, des de industrials a la de millora del coneixement en macro/micro i nanoplàstics.

Cooperació marítima

Internacionalització i exportació de les Bones Pràctiques a Catalunya en matèria de ciències marines a països en vies de desenvolupament o que tenen la intenció d’endinsar-se en l'economia blava.

“No water, no life.
No blue, no green.”
Sylvia Earle

ÀMBITS DE TREBALL

PESCA

.

AQÜICULTURA

.

TURISME I ACTIVITATS MARITIM-RECREATIVES I ESPORTIVES

ENGINYERIA MARÍTIMA

.

BIOTECNOLOGIA MARINA

.

CONSERVACIÓ DE RECURSOS NATURALS

CULTURA MARINA

.

RISCOS NATURALS

.

CANVI CLIMÀTIC